Ochrona danych osobowych w www.admodum.info


Poniżej znajdują się stosowane przez biuro ad modum Übersetzungen zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych.


W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane według poniższych zasad:


Administratorem Twoich danych osobowych jest Ad Modum Übersetzungen, Ilona Lellek, Adres: Riesenmühlgasse 20 d, 67549 Worms.


Czym są dane osobowe


Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do danych osobowych zaliczamy:


-      imię i nazwisko;

-      datę urodzenia;

-      adres;

-      numer identyfikacyjny PESEL.


Szczególnym przypadkiem są dane wrażliwe. Zalicza się do nich na przykład informacja o stanie zdrowia, pochodzenie rasowe czy etniczne, poglądy polityczne. Objęte są one dodatkową ochroną.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).


Tłumaczenie uwierzytelnione


Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.


Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.


Prawa osoby, której dane dotyczą


Masz prawo żądania od administratora:


- dostępu do dotyczących Ciebie danych,

- dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,

- prostowania tych danych,

- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.


Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.


Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Kontakt w przypadku dodatkowych pytań


Jeżeli masz dodatkowe pytania związane ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.


Ilona Lellek

Mobil: +49 172 7196036
admoduminfo@aol.de

Szybki kontakt


ad modum Übersetzungen

Fax: (+49) 6241 - 95 13 79
Kom.: (+49) 172 - 71 960 36

E-mail: admoduminfo@aol.de